Privacyverklaring CuraBase website - app

Medical Web Services CVBA met KBO-nummer 0475.483.112 hecht het grootste belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Medical Web Services CVBA volgt de richtlijnen van de wet op de bescherming van Persoonsgegevens, meer bepaald de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De CuraBase applicatie werd ontworpen met privacy als leidraad. Deze “privacy by design” benadering houdt de privacy van de eindgebruiker centraal in wat we doen.

Medical Web Services CVBA, gevestigd aan de Tweekerkenstraat 31, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Medical Web Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Medical Web Services verwerkt geen medische gegevens gelinkt aan personen in deze applicatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Medical Web Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Medical Web Services neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medical Web Services) tussen zit.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Medical Web Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens noodzakelijk zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Medical Web Services verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Medical Web Services gebruikt alleen technische en functionele cookies naast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website / app en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website / app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website / app optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@curabase.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Medical Web Services zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Medical Web Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacy Commissie. Dat kan via

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Medical Web Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@curabase.be. Medical Web Services heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Contactgegevens:

Medical Web Services CVBA, Tweekerkenstraat 31 1000 Brussel

Medical Web Services CVBA heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via privacy@curabase.be

Brussel 17 december 2018